MARKA BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Marka başvurusunda bulunmadan önce gerekli evraklar kadar kimlerin marka başvurusunda bulunabileceği hususu da incelenmesi gereklilik arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden ve/veya Türkiye’de sınai veya ticari faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler marka başvurusunda bulunabilirler.

Bu nitelikte gerçek veya tüzel kişiler yapmış oldukları başvuruları kendileri (gerçek kişiler bireysel – tüzel kişiler yetkili organı tarafından yetkilendirilmiş kişiler aracılığı ile) takip edebilecekleri gibi bir Marka vekilinin yardımına da başvurabilirler. Sınai Mülkiyet Kanunu 3. Maddesi uyarınca ülkemiz vatandaşı olmayan veya ülkemizde ikameti bulunmayan, sınai-ticari faaliyet göstermeyen kimseler de bir marka vekili vasıtası ile başvuruda bulunabilmektedir.

Bu genel kişisel gerekliliklerden sonra irdelenmesi gereken husus ise Sınai Mülkiyet Kanunu 11. Maddesi kapsamındaki marka başvurusu şartlarıdır. Bu bakımdan marka başvurusunda; marka sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri ihtiva eden başvuru formu, marka örneği, markanın tescili talep edilen mal ve/veya hizmet listesini, başvuru ücretinin ödendiğine dair bilgiyi, ortak veya garanti markası tescili talep ediliyorsa teknik şartnameyi, varsa rüçhan hakkı talebi ile rüçhan hakkı talebine ilişkin harcın ödendiğini gösterir belgeyi, marka örneğinde Latince harfler dışında harfler bulunması durumunda bunların Latin alfabesindeki karşılık gelen harflerle gösteriminin Kurum’a sunulması gerekir.

Marka örneği, marka olabilecek her türlü işarettir. Markalar bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinin, bir başka teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işarettir. Bu işaret markaya sağlanan korumayı açık şekilde ortaya koyabilecek nitelikte olmalıdır. Marka olarak seçilecek işaretin türüne göre; örneğin bir ses markası tescili talep edilmesi halinde bu ses markasının da sicilde gösterilebilir nitelikte olması adına nota dökümünün Kurum’a sunulması gerekecektir.

Markalar uluslararası alanda ülkemizin de taraf olduğu Nice antlaşması uyarınca belirlenmiş olan 34 mal ve 11 hizmet sınıfı olmak üzere toplamda 45 mal ve hizmet sınıfı seçilmek sureti ile tescil edilir. Bu noktada belirlenmesi gereken husus ise markanın GERÇEKTEN KULLANILACAĞI mal ve/veya hizmet grubunda tescil edilmesidir. Aksi halde marka kullanmama sebebi ile iptal yaptırımı ile karşı karşıya kalabilecek ve bu durum aynı zamanda başvuru aşamasında gereksiz harç doğmasına da yol açabilecektir.

Marka başvurusu hazırlandıktan sonra Kurum’un belirlemiş olduğu tarife üzerinden, marka sınıfları da göz önünde bulundurularak hesaplanan harcın Kurum’a başvurunun yapıldığı gün saat 23:45’e kadar ödenmesi gereklidir. Aksi durumda marka başvurusu yapılmamış sayılır.

Rüçhan hakkının kullanılması özellikle yurt dışı menşeli başvurular açısından önem taşımakta, markalar bakımından menşe ülkede yapılan başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde ülkemizde de marka tescil talep edildiği takdirde Türk Marka ve Patent Kurum’u nezdinde yapılacak araştırmalar, menşe ülkedeki başvuru tarihi esas alınarak yapılacak, ve bu 6 aylık süre boyunca Kurum’a yapılmış olan başkaca benzer marka tescil taleplerine karşı öncelik hakkı korunmuş olacaktır.

Son olarak Latince karakter dışında örneğin Rusça bir markanın Latin harfleri ile karşılığının da Kurum’a sunulması gerekmektedir.

Yukarıda incelenen bilgiler ışığında Sınai Mülkiyet Kanunu 11. Maddesi kapsamında belirlenen başvuru şartlarını taşımayan marka başvurularına ilişkin bir eksiklik olması durumunda Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde yapılacak şekli inceleme neticesinde takılacak ve başvuru sahibine 2 aylık süre tanıyacaktır. Bu süre içerisinde giderilen eksiklik neticesinde marka başvurusu esasen incelemeye geçecektir. Ancak marka başvurusu sahibinin kimlik bilgileri veya Kurum’a başvuru harcının ödendiğine ilişkin bilginin sunulması, başvurunun ilk aşamada oluşması için zorunludur.