MARKA TESCİL BAŞVURUMA İTİRAZ GELDİ NE YAPMALIYIM?

Marka tescil başvurusu ile başlayan süreç, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun şekli incelemesi   yine Kurum’un Sınai Mülkiyet Kanunu 5. Maddesi kapsamında mutlak ret nedenleri yönünce marka tescil başvurusunu incelemesinin ardından şekli veya mutlak ret nedenleri sebebi ile herhangi bir neden görülmez ise, Resmi Marka İlan Bülteninde marka tescil başvurusunun yayımlanmasının akabinde üçüncü kişilerin görüşüne sunulması ile devam eder.

Bu süreçte hakları zarar gören üçüncü kişiler yayına çıkan markaya, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. Maddesi ç fıkrası hariç olmak üzere mutlak ret nedenleri ile 6. Maddesi kapsamında nispi ret nedenleri kapsamında gerekçeli olmak kaydı ile itiraz sunma haklarına sahiptir. Bu süreçte marka tescil başvurusuna birden fazla itiraz gelmesi de mümkündür.

Görüldüğü üzere marka tescil başvurusuna gelebilecek itirazın sahipleri Türk Patent Kurumu veya üçüncü kişiler olabilir. Türk Patent Kurumu’nun sunacağı görüşler ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında re’sen tespit yetkisi 5. maddede belirtilen mutlak ret nedenleri ile ilgilidir. Kurum bu bakımdan nispi ret nedenleri kapsamında bir inceleme yapmayacağı gibi, marka tescil başvurusu ile başlayan ve tescil ile sonlanan idari sürecin her aşamasında mutlak ret nedenlerinin varlığı sebebi ile markanın tescil başvurusunun reddine karar verebilir. Kurum bu halde markanın başvuru sahibine kararını bildirir ve 2 aylık süre içinde varsa marka sahibinin karşı görüşlerini sunması için süre verir.  Bu süre içerisinde karşı görüş sunulması durumunda Kurum nezdindeki marka uzmanları marka tescil başvurusunu inceler ve karara bağlar. Başvuru sahibinin aleyhine gelen karara da itirazda bulunmak için 2 aylık süresi vardır. Bu sürede yapılan gerekçeli itiraz ile marka tescil başvurusu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelemeye alınır ve nihai olarak karara bağlanır. Bu karar Kurum nezdindeki son karardır ve bu kararın da başvuru sahibinin aleyhine olması halinde ancak Ankara Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemelerinde dava açılmak sureti ile kararın iptali istenebilir. Karar idari işlemdir ve zamanaşımı da idari işlemin iptali davalarının tabi olduğu 60 günlük zaman aşımı süresine tabidir.

Resmi Marka İlan Bülteninde marka tescil başvurusunun yayınlanmasından itibaren 2 aylık süre içinde ilgili üçüncü kişiler de gerekçeli şekilde ve itiraz ücretinin tamamını Türk Patent ve Marka Kurumu’na ödemek sureti ile marka tescil başvurusuna itirazda bulunabilirler. Kurum itirazı marka tescil başvurusu sahibine veya vekil aracılığı ile marka tescil başvurusu yapılmış ise vekiline tebliğ eder. Vekile yapılan tebligat asile yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde marka tescil başvurusu sahibi bireysel veya vekili marifeti ile itirazlara karşı görüşlerini Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunar. Kurum nezdinde marka uzmanı dosyayı itirazlar kapsamında inceler. İtiraza karşı görüş sunulmaması durumunda da dosya yalnızca üçüncü kişinin yapmış olduğu itiraz nazara alınarak değerlendirileceğinden itirazların cevaplanması büyük önem arz etmektedir. Nitekim bu aşamada ileri sürülmeyen bazı def’iler karara itiraz aşamasında ileri sürülemeyecektir. Örneğin; kullanım ispatı def’i bu aşamada ileri sürülmelidir.

Marka uzmanı neticesinde dosya incelenerek karara bağlanır. Bu karar tabiatı gereği marka tescil başvurusu sahibi veya itiraz eden müteriz aleyhine olacağından, kararın taraflara veya varsa vekillerine tebliği tarihinden itibaren 2 ay içinde itirazda bulunma hakları vardır. Kurum karara itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesini karar lehine gelen tarafa veya vekiline tebliğ eder ve tebliğ tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde karara itiraza karşı görüşlerini bildirmesi için süre verir. Bu süre içinde görüş bildirilmemesi halinde marka tescil başvurusu, dosya kapsamındaki belgeler nezdinde incelenerek karara bağlanır. İkinci incelemeler Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından, markanın ilk itirazını inceleyen marka uzmanının yer almadığı yeni bir kurul belirlenerek yapılır. Verilen karar Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde verilen nihai karardır. Bu karara karşı da menfaati zarar gören taraf, kararın kendisine tebliğinden itibaren 60 günlük süre içinde kararın iptalini Ankara Fikri ve Sınai Haklar İhtisas Mahkemesinden talep edebilir. 60 günlük süre hak düşürücü süredir ve sürenin kaçırılması durumunda karar kesinleşir.

Görüldüğü üzere marka başvurusunda bulunmak nispeten daha kolay görünse de bireysel olarak başvuruda bulunan kimseler de genellikle markalarına itiraz gelmesi halinde bir marka vekili ile çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. Kurum nezdinde yapılacak itirazlar ve bu itirazların cevaplanması sıkı şekil şartlarına ve sürelere tabi idari işlemlerdir. Bireysel olarak yapılan başvurularda itiraz gelmesi durumunda vakit kaybetmeden uzman bir marka vekiline danışmak, olası cevaplar ile riskleri analiz etmek marka tescil başvurusunun akıbeti açısından önem taşımaktadır.