MARKA TESCİL SÜRECİ NASIL İLERLER?

Marka tescil başvurusunda bulunmadan önce, marka olarak tescillenmek istenen “işaret” belirlenmelidir. Belirlenecek işaret, tescili amaçlanan mal veya hizmet grubu bakımından ayırt edici karaktere sahip olmalıdır.

Daha sonrasında belirlenen işarete ilişkin olarak yenilik araştırması yapılmalıdır. Yenili araştırması sonucu ortaya çıkan sonuçların ise hukuken bir kesinliğinin olmadığı, yalnıza fikir veren veriler oldukları da unutulmamalıdır.

İşaretimizi belirledikten sonra; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılacak başvuruda, başvuru sahibinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve adresini belirtmesi gerekmektedir. Markanın sahibine sağladığı korumayı gösterebilecek şekilde bir örneği de başvuru ile birlikte Kurum’a sunulur. Bununla birlikte Nice Anlaşması uyarınca belirlenecek otuz dört mal ve on bir hizmet sınıfından marka kullanımı gerçekleştireceğimiz sınıflar seçilmelidir. Sınıflama bakımından yapılacak yanlış seçimler neticesinde marka yanlış mal veya hizmet sınıfında tescil edilmiş olacak ve başvuru tescil edilse dahi kullanmama sebebi ile iptal yaptırımına tabi tutulabileceği gibi, esas olarak teşebbüsün iştigal konusu olan mal veya hizmetler bakımından da bir tescil kazanılmamış olacaktır. Bu halde marka olarak belirlenen işaretin üçüncü kişilerce de tescil edilebileceği unutulmamalıdır.

Başvuruya ilişkin olarak şekli şartlar gerçekleştikten sonra başvuru harcı Türk Patent ve Marka Kurumu’na ödenmelidir. Aksi halde marka başvurusu yapılmamış sayılacaktır.

Marka başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu, marka başvurusunu şekli incelemeye alır. Bu incelemede öncelikle Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca bir marka başvurusunda bulunması gereken unsurlar ve ardından mutlak ret nedenleri bakımından inceleme yapılacaktır. Yapılan bu incelemede de benzer markaya rastlanılması halinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından marka reddedilebilecektir. Bu bakımdan mutlak veya nispi ret nedenleri önem arz etmektedir. Başvuruda bulunması gereken unsurlarda bir eksiklik bulunması halinde ise Kurum başvuru sahibine bildirimde bulunarak eksiklikleri gidermesini ister. Eksikliklerin giderilmesi halinde marka başvurusu idari prosedürüne devam edecektir ancak verilen süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise marka başvurusu yapılmamış sayılır.

Marka başvurusu şekli incelemeyi tamamladıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan Resmi Marka Bültenine marka yayına çıkar. Resmi Bülten üçüncü kişiler tarafından da görüntülenebilir ve hak sahibi üçüncü kişiler, yayınlanan bir markanın kendi haklarına halel getirdiğini düşünüyor iseler itiraz dilekçesi ve Kurum harcını da ödemek sureti ile markalara itiraz edebilirler. Marka, Resmi Bültende iki ay boyunca yayında kalır. Bu süre dolduktan sonra yapılan itirazlar geçersiz olacaktır. Süresi içinde markaya itiraz edilmesi halinde Kurum, marka sahibine itiraza karşı görüşlerini sunması için iki ay süre verir. Dosya kapsamında sunulan belgeler kapsamında marka başvurusu, Kurum nezdindeki marka birimince incelenip karara bağlanır.

Karara karşı itirazda bulunacak taraf, kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde gerekçeli itirazlarını Kurum’a sunarak karara itiraz edebilir. İtiraza karşı görüş bildirmek için Kurul taraflara bir aylık süre verir. Dosya kapsamındaki belgelere göre marka başvurusunu reddeder veya tescil edildiği kararını verir ve böylece Kurum nezdinde yapılan itiraz süreci sonlanır. İşbu inceleme Kurum nezdinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi tarafından yapılır ve bu kararların iptali için tebliğ tarihinden iki ay içerisinde Ankara Fikri Sınai Haklar Mahkemesinde dava açılabilir.

Tüm bu aşamaları geçen marka başvurusuna ilişkin olarak Türk Patent ve Marka Kurumu başvuru sahibine tescil bildiriminde bulunması ve gerekli harçları yatırması için iki aylık süre verir. Süresi içerisinde idari işlemlerin gerçekleşmesi ve harçların yatırılması halinde marka başvurusu tescil ile sonuçlanır. Kurum marka tescil belgesinin bir örneğini elektronik ortamda gönderir. Ancak Kurum tarafından ayrıca marka tescil belgesinin bir sureti düzenlenmesi isteniyor ise Kurum’a harç yatırılır ve Kurum marka tescil belgesini gönderir:

Marka başvurusuna ilişkin süreç yaklaşık olarak yedi ay ile on iki ay arasında gerçekleşir. Bu bakımdan markaya itiraz gelip gelmemiş olması sürenin uzayıp kısalması bakımından önemlidir. Tescil edilen marka başvuru tarihinden itibaren on yıllık koruma sağlar ve bu koruma yenilendiği takdirde onar yıllık dönemler şeklinde devam eder.