MARKA TESCİL SÜRESİ NE KADARDIR?

Marka, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen, bir parasal değer ifade eden gayri maddi hak türlerinden biridir. Gayri maddi hak türleri bakımından da marka hakkı, patent, faydalı model, coğrafi işaretler, endüstriyel tasarım hakları gibi bir sınai haktır. Marka hakkı mutlak bir hak niteliğine haizdir ve sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yirmi üçüncü maddesine göre bir marka tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başarılı bir tescil süreci geçirmesi kaydı ile (olası mutlak veya nispi ret nedenlerine takılmaması, olası itirazları bertaraf etmesi), sahibine on yıllık koruma sağlar. Bu on yıllık koruma marka hakkının yenilenmesi sureti ile on yıllık korumalar halinde devam eder. Bir başka anlatımla marka hakkının yenilenmesinde örneğin tasarım hakkı gibi bir sınır söz konusu değildir ve yenilenme işlemleri takip edildiği sürece bu korumanın bir sınırı yoktur ve yenilenmesi koşulu ile onar yıllık dönemler halinde devam eder.

Sınai Mülkiyet Kanunu, tescil ilkesini benimsemiştir. Dolayısıyla marka hakkı tescil ile kazanılacaktır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki marka tescili ile marka sahibine sağlanan on yıllık koruma başvuru tarihinden itibaren başlayacaktır. Bir başka ifade ile tescil belgesi ile kazanılan marka hakkının başladığı tarih Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan marka başvurusunun yapıldığı tarihtir.

Markanın bu özelliği, gayri maddi bir hak olduğu da göz önünde bulundurulduğunda hukuki işlemlere konu olması bakımından önemlidir. Tescil edilmiş bir marka, ister küçük veya orta ölçekli işletme olsun ister holding markası olsun, yıllar boyunca kazanılan ticari itibarı ekonomik bir değere dönüştürür. Bu ekonomik değer küçük veya orta ölçekli işletmelerde mirasen intikal edebilir, nakit sıkışıklığında teminat olarak gösterilebilerek kullanılabilir ve hatta haciz işlemlerinde işletmenin maddi malvarlıklarına gelebilecek olası hacizleri önleyebilir.

Büyük şirketler ve holdingler bakımından markanın devamlılığının ise markanın fonksiyonları göz önünde bulundurulduğunda önemli sonuçları vardır. Bir markaya yapılan yatırımlar ve reklam harcamaları sonucu marka potansiyel tüketicisi ile bir bağ kurar. Markanın iletişim, reklam, kalite-garanti, ayırt etme gibi fonksiyonları bu bağın kurulmasında ve pekiştirilmesinde önemli rol oynar. Markaya sağlanan on yıllık koruma yenilenme sureti ile uzatılamasa idi, yapılan milyonlarca yatırım yalnızca on yıllık bir koruma için yapılmış olacak idi.

Markalara sağlanan on yıllık korumanın yenilenmek şartı ile sınırsız olması, belirlenecek marka stratejileri bakımından da önem arz etmektedir. Örneğin; bir markanın tanınırlığından faydalanarak yaratılmak istenecek alt markalar bakımından da ana markanın tescille korunuyor olması önemli bir hukuki unsurdur. Bu unsur gerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yürütülen idari süreçte gerekse olası hukuki uyuşmazlıklarda kullanılabilecektir.

Bununla birlikte ölçeği ne olursa olsun, ticari işletmelerin veya şirketlerin belirleyeceği fikri mülkiyet politikaları bakımından da marka tescili çok önemlidir. Fikri hakların yönetiminde marka, bir ticari işletmenin veya şirketin mal varlıkları arasında en özellikli ve öneme haiz unsuru oluşturur.

Markanın yenilenmesi işlemi, marka sahibi tarafından marka hakkına sağlanan on yıllık sürenin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılmalıdır. Bu süre içerisinde yapılacak yenileme işlemi, Türk Patent ve Marka Kurumunca belirlenen marka işlem ücreti çizelgesine göre belirlenen tutarın yatırılması ile yapılır. Süresi içinde yapılmayan yenileme işlemleri bakımından, marka sahibine sağlanan on yıllık korumanın sona erdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde idari ceza ile birlikte ödeme yapılarak marka hakkının devamı sağlanabilir. İşbu süre içerisinde de yenileme işlemi yapılmaması halinde marka hakkı sona erecektir.